Displaying episodes 1 - 30 of 41 in total

Hvordan kan produksjon av grønn hydrogen skaleres opp?

I denne episoden får vi høre hvordan Høgskulen på Vestlandet utdanner og forsker innen hydrogen, blant annet om videreutdanningskurset som er godt mottatt i industrien. Videre får vi høre hvordan klyngen Ocean Hyway Cluster jobber med hydrogen i maritim sektor, og vi ser nærmere på hvordan hydrogenproduksjon kan skaleres sterkt opp.

Blir barn skremt av klimasnakk? Er klimakampen en kvinnesak?

I denne episoden har vi professor i barnehagepedagogikk og leder for Senter for barnehageforskning, BARNkunne; Elin Eriksen Ødegaard som gjest. Vi kommer blant annet inn på hvordan vi bør snakke med små barn om bærekraft og om klimakampen er en kvinnesak. Hør også om spennende samarbeid om bærekraft og barnehagebarn i Norden, Det lekende mennesket, spennende forskningsprosjekt om nye læreformer mot barn og unge, og Havportrettet- et samarbeidsprosjekt for 4-åringer i Norge og Kina i samarbeid med OneOcean Expedition. (Det er dessverre noe svak lyd i opptaket, spesielt i starten)

Professor Tobba Sudmann innoverer fysioterapi med hest

Professor Tobba Sudmann er glødende opptatt av bærekraft, men har lite til overs for begrepet «bærekraft». Hesten har en sentral plass i Sudmann sin forskning og fysioterapipraksis, for hun tenker helhetlig og ukonvensjonelt innen folkehelse. Tobba Sudmann viser bredt samfunnsengasjement gjennom samtalen, og hun utfordrer oss på livsstil.

Statsråd Henrik Asheim om bærekraft i akademia og samfunnet

I denne episoden får vi en prat med Henrik Asheim, avtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister. Vi stiller en rekke spørsmål om bærekraft for akademia, og på slutten spør vi uhøytidelig om hva han gjerne skulle hatt gjennomført dersom han fikk fortsette som statsråd.

Kristin Hinna om HVLs arbeid med likestilling, mangfold og inkludering

Denne episoden handler om arbeidet i Høgskulen på Vestlandet med likestilling, mangfold og inkludering. Kristin Hinna leder nemlig råd for likestilling, mangfold og inkludering og det er laget en egen handlingsplan.

Studenter reiser klimavennlig med Statsraad Lehmkuhl til utveksling

Den 20.august mønstret HVL-studentene Anne Line Vrangsund (fra fagretning fornybar energi) og Matias Vedeler (fra fagretning dataingeniør) på Statsraad Lehmkuhl i Arendal for å reise på utveksling til henholdsvis Nederland og Spania med klimavennlig transportmiddel. Det er ikke alle forunt å gjøre dette. De får dermed delta litt i prosjektet og jordomseilingen OneOcean Expedition. Spente og uten erfaring med seiling forteller de om sine forventninger til seilasen og semesteret som utvekslingsstudent. Vi spør også hva tenker de om bærekraftinnholdet i studiet de går på ved HVL, og her har de ulike svar.

Birgit Liodden om verktøy som knytter fagfolk og prosjekter sammen globalt

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Birgit Liodden, grunnlegger av og leder for The Ocean Opportunity Lab (TOOL). Liodden forklarer bakgrunnen for organisasjonen og verktøyet og hvordan det i praksis fungerer slik at det skaper ekte og effektiv samhandling, på tvers av organisasjoner og landegrenser. Liodden forteller at målet er å konvertere klimaaktivister til å bli næringslivsaktivister innenfor de blå og grønne bransjene. Hun utfordrer akademia på å gripe godt tak i bærekraftig næringsutvikling, entreprenørskap og innovasjon - da i tett samhandling med innovasjonsmiljøer og grundere.

Renate Nedregård om bærekraftsverktøy og om HVL som «koblingsboks»

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Renate Nedregård, leder for Klimapartnere Vestland. HVL har formell samarbeidsavtale med Klimapartnere Vestland, og Nedregård forteller om konkrete verktøy som Klimapartnere kan hjelpe alle partnere med slik at man klarer å bli så konkrete på løsninger at man oppnår reell bærekraftig utvikling. Nedregård forteller også om toppledersamlingene, der stemningen er at man løfter hverandre og entusiasmen smitter. Videre mener Nedregård at høgskolene og universitetene har en unik posisjon til å nå studentene, de unge, og å fange opp engasjementet deres. Hun utfordrer HVL på å være en «koblingsboks» for samarbeid og tverrfaglighet mellom aktørene i regionen.

Thomas Mildestvedt om bærekraft i helseutdanning

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Thomas Mildestvedt, som er fastlege og i tillegg førsteamanuensis og fagområdeleder i allmennmedisin ved UiB. Mildestvedt mener det er for lite samhandling mellom profesjonene i selve studieforløpet; det må tenkes nytt innenfor utdanningene. Han brenner videre for utjevning av forskjeller, både nasjonalt og internasjonalt, og peker blant annet på store levetidsforskjeller også innenfor norske storbyer. Mildestvedt ser dessuten folkehelse i et bredt perspektiv og forfekter at mye av helseforebyggende arbeid bør skje utenfor helsesektoren. I globalt perspektiv mener Mildestvedt at U-landene må hjelpes til selvhjelp, noe også norske myndigheter realiserer gjennom bistandspolitikken. Til slutt har Mildestvedt en betraktning rundt problematikken knyttet til mangel på fastleger.

Kathrine Myhre om regjeringens nye Eksportstrategirådet og forventning til akademia

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Kathrine Myhre, som er direktør for Patentstyret og i tillegg aktuell som nestleder i styret for det nye Eksportstrategirådet. Vi samtaler om rollen som Eksportstrategirådet skal ta og vi spør Myhre om hvilke forventninger hun har til akademia og HVL når det gjelder bærekraft inn i denne sammenhengen. Les her om opprettelsen av Eksportstrategirådet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eksportstrategiradet-opprettes-1.-juli/id2863333/

Nina Sandberg (Ap) og Anne Kjersti Fahlvik (NFR) om forskning og bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap, utdanningskomiteen) og Anne Kjersti Fahlvik (områdedirektør for Næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet). Sandberg forteller om hva som er Ap sin plan for å styrke forskningen og at strukturelle virkemidler er viktig. Fahlvik reflekterer rundt hvordan hun opplever at næringslivet bruker støtteprogrammene fra Forskningsrådet, også gjennom nye partnerskap. Begge uttaler hva som er deres forventninger til akademia.

Torfinn Opheim og Sigmund Lier vil gjøre Haugalandet mer attraktiv for ungdom

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Torfinn Opheim og Sigmund Lier. Torfinn Opheim er ordfører i Tysvær kommune og leder i Naturressurskommunene. Sigmund Lier er leder i Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK). Vi samtaler om hvordan aktørene på Haugalandet kan samspille med HVL for å utvikle nødvendig kompetanse for de fremtidige og grønnere arbeidsplasser og dermed også legge mer til rette for at ungdom kan finne attraktive jobber i regionen sin Haugalandet.

Hanne Alstrup Velure om akademias rolle som kunnskapsleverandør

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Hanne Alstrup Velure, leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS). Vi samtaler om forskningsmiljøene som kunnskapsleverandører og betydningen av godt samarbeid der man forstår hverandre. Velure er opptatt av at interesseorganisasjonene kan gi innspill til forskningsmiljøene om hvilke prosjekter som er spesielt viktige å søke om økonomiske midler til. Videre trenger vi møtepunkter der beslutningstakere er med og der man får «motpoler» til å bidra til gode debatter. Dessuten må ulike aktører bruke mer energi på å virkelig forstå hverandre, samt fjerne administrative barrierer for informasjonsflyt. Akademia har dessuten gjennom regional utvikling en viktig rolle mht å bidra til strategier for utvikling av lokalsamfunn, der negativ befolkningsutvikling motvirkes.

Arne-Christian Mohn med både ros og ris til HVL

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund. Han forteller om hvordan Haugesund kommune integrerer bærekraft i sine klimabudsjettprosesser og han forteller om godt samarbeid med HVL campus Haugesund. Samtidig gir han også noen utfordringer til Høgskulen på Vestlandet når det gjelder ny kompetanse inn i det pågående grønne skifte. Avslutningsvis fremsnakker han den årlige Energirikekonferansen i Haugesund - et viktig og konkret møtested der industri møter politikere.

Klaus Mohn om hvordan UiS jobber med bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Klaus Mohn, rektor ved UiS. UiS har nylig jobbet frem ny langsiktig strategi, og bærekraft er godt integrert der gjennom ulike elementer som griper inn i både forskning og utdanning. Mohn deler refleksjoner rundt dette og setter dessuten ord på hvordan han opplever Arendalsuka når det gjelder bærekraftstematikken.

Professor Johnny Andre Johannessen om forskning, vippepunkter og formidling

Under Arendalsuka fikk vi en prat med professor Johnny Andre Johannessen. Han jobber ved Geofysisk institutt ved UiB og ved Nansensenteret. Vi samtaler om hva han tenker om akademia sin rolle når det gjelder bærekraft. Han kommenterer videre på nyheten fra forskere om at Golfstrømmen angivelig endrer seg, og han resonnerer rundt utfordringen med CO2-oppta i havet som øker forsuringen og dermed påvirker livsgrunnlaget. Johannessen har dessuten et sterkt ønske.

Gisle Nondal om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Gisle Nondal. Han har bakgrunn som klimaforsker og er nå daglig leder ved Ocean Innovation Norwegian Catapult. Vi samtaler om det grønne skiftet og om hvilke forventninger han har til akademia når det gjelder bærekraft.

Anneli Skudal og Kristin Langnes om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk Knut en prat med Anneli Skudal og Kristin Langnes, henholdsvis daglig leder og grunnlegger/utenriksminister ved organisasjonen (og nettverket) 50 til 100. Vi snakket om bærekraften det innebærer at samfunnet drar nytte av mennesker over 50 år og hvordan dette også angår akademia.

Siri Kalvig om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Siri Kalvig, administrerende direktør for Nysnø. Vi samtaler om det grønne skiftet og hvilke forventninger hun har til akademia når det gjelder bærekraft. Hun fremsnakker også ordningen Nærings-ph.d.

Gunnar Birkeland om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Gunnar Birkeland. Han er CEO ved UNITECH Energy Group og styreleder ved Norwegian Offshore Wind Cluster. Han har tidligere også vært styremedlem ved HiB og senere styremedlem ved HVL. Vi samtaler om det grønne skiftet, om olje og gass og om hvilke forventninger han har til akademia når det gjelder bærekraft.

Kari Aarø om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Kari Aarø, politisk leder i Den norske jordmorforening. Vi samtaler om hvilke forventninger hun har til akademia når det gjelder bærekraft.

Natalia Golis om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Natalia Golis, fylkesvaraordfører for Vestland fylkeskommune. Vi samtaler om det grønne skiftet og hvilke forventninger hun har til akademia når det gjelder bærekraft.

Thina Saltvedt om forventninger til akademia på bærekraft

Under Arendalsuka fikk vi en prat med Thina Saltvedt, Sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea. Vi samtaler om det grønne skiftet og hvilke forventninger hun har til akademia når det gjelder bærekraft.

Nye ledere i Studenttinget ved HVL utfordrer oss på bærekraft

Den nye lederen ved Studenttinget ved HVL heter Jelle Sebastian Bruin, og sammen med ny bærekraft-, likestillingspolitisk og internasjonalt ansvarlig Ingvill Holmberg er de klare for å utfordre HVL og engasjere studentene innen klima- og bærekraftsaker. Det er opptatt av at bærekraftperspektivet skal prege studietilbud og også studenthverdagen. Hvordan skal vi jo jobbe sammen for å få det til? Vi lar oss begeistre av engasjementet deres.

Til Arendalsuka for å utforske forventninger

I denne miniepisoden snakker vi om hva vi ønsker å utforske mens vi deltar på Arendalsuka, der vi skal ha stand og produsere flere episoder av 17-målspodden i Arendal sentrum. Vi er nysgjerrige på å høre hva omverden forventer av oss i akademia når det gjelder bærekraft, og mon tro om alle ressursene som legges inn i Arendalsuka faktisk får mer fart på den grønne omstillingen?

Siri og Knut oppsummerer og ser frem til høsten

Hvordan har det gått med satsingen på bærekraft for HVL det siste året? Hvordan ligger vi an med bærekraftmålene? Siri og Knut reflekterer og ser framover. Det skjer nemlig mye spennende til høsten. Stor takk til alle som har fulgt 17-målspodden i oppstarten! Vi planlegger både sending fra Arendalsuka, flere eksterne gjester i studio, og selvfølgelig mye mer av våre engasjerte og dyktige studenter og ansatte i fortsettelsen. 17-målspodden ønsker deg en riktig god sommer! Høstsesongens første episode blir tidligst 13.august.

Fersk masteroppgave om Bærekraftsbiblioteket

Siri og Knut snakker med Inger Marie Vik om hennes rykende ferske masteroppgave ved HVL. Hele oppgaven hennes er en grundig, søkende og reflekterende reise inn i en omfattende og kompleks tematikk, og til og med i tittelen bruker hun spørsmålstegnet: «Et bærekraftig bibliotek?». Det handler om - hold deg fast - om å undersøke hvilket potensial Bærekraftsbiblioteket har som nettsted og undervisningsopplegg med en litterær og samtalebasert tilnærming for å forstå FNs bærekraftsmål. Oppgaven henter erfaringer og synpunkter fra fire norsklærere i barneskolen, og den adresserer også hvilke utfordringer og muligheter som ligger i at opplegget er formidlet nettopp på en nettside. Målgruppen for opplegget er barn i alderen 6-12 år. Blant funnene er at Bærekraftsbiblioteket faktisk kan bidra til å øke lærernes evne til å integrere bærekraft i sine undervisningsopplegg, og at konseptet kan ha en god tverrfaglig faktor også langt utover norskfaget. Knut deler dessuten sine refleksjoner og nye perspektiver som kom ut av hans lesing av oppgaven. Du finner selve Bærekraftsbiblioteket her: https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/baerekraftsbiblioteket Veileder for oppgaven var Lykke Guanio-Uluru.

Fjordkonferansen med bærekraft som tema

Fjordkonferansen ble avholdt nå i juni og handlet om bærekraft. Konferansen har siden 2013 vært en viktig faglig arena mellom akademia og fagfolk i næringsliv og offentlig virksomhet i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I samtale med Leif Jostein Longvanes fra styringsgruppen kommer det frem hvor viktig konferansen og Fjordantologien har vært som drahjelp for unge forskere. I samtale med Liv Norunn Hamre, en av forskerne som fikk pris for beste vitenskapelige artikkel 2021 med «Fortetting og byspreiing: Praksis og haldningar gjennom tretti år i fire norske kommunar» får vi refleksjoner rundt vilkår for bærekraftig tettstedsutvikling, blant annet rundt holdninger hos innbyggerne og virkemidler i kommunenes forvaltning til bruk og nedbygging av areal. Se omtale av prisen her: https://panorama.himolde.no/2021/06/17/forsker-trio-hedret-med-pris-for-beste-artikkel/

Janne Robberstad om global øko-design i teaterverden

Visuell kunst formidlar gjerne heilskapleg gjennom sansane, den kan opplevast. Den kan frastøyte eller fryde, få ein til å glise eller grine. Ikkje minst kan den brukast til å få betraktaren til å tenke. Å bruke kunst aktivt i arbeidet mot ei meir medviten og berekraftig verd, vil truleg nå inn på ein anna måte enn rein teoretisk forsking, fordi den ikkje går omvegen via ord, men talar direkte til sjela. Øko-design fungerer som ein brubyggjar i det naturfaglege og det kunstfaglege samarbeidet. Ein treng det beste frå begge felt for å få til eit vellukka, økologisk berekraftig design, der summen blir større enn delane. Kunst og øko-design dannar bakteppe for denne samtalen der fokus er på berekraft i design av scenografi i teater- og operaverden. Janne fortel mellom anna om det tverrfaglege og globale Global Science Opera, som ho er produksjonsleiar for. Ho fortel også om det overordna målet for arbeidet hennar, eit mål som ikkje er av dei små.

Medielab løfter høgskolen med teknologier som VR og droner

Medielab er høgskolens motor for bruk av nye teknologier i både utdanning og forsking. I tillegg til at de gjorde sine kolleger i stand til å krasjdigitalisere under pandemien, så jobber de strategisk med gjøre de ulike fagmiljøene i stand til å bruke teknologier som virtual reality, droner, mobilapplikasjoner for lokasjonsbasert læring og holografi. Dette kan øke pedagogisk effekt, øke samhandling og redusere reisebehov; det handler altså om bærekraft. I denne episoden kommer vi også inn på hvordan læringslab på alle campusene blir utprøvingsarenaer for både ansatte og studenter. Det er seksjonssjef Sigrid Jordal Havre og prosjektleder Øyvind Fosse i Medielab vi møter denne gang, begge to teknologioptimister og med et brennende engasjement.

Produsert av HVL Medielab 2021 - Høgskulen på Vestlandet